< >
Tradycja
i nowoczesność

Oświata

Uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach.

czwartek, 06 kwietnia 2023

Dzień 5 kwietnia 2023 roku z pewnością przejdzie do historii szkoły oraz całej gminy Czastary. W tym dniu odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach, w którym utworzono nowoczesną stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem, świetlicę szkolną oraz bibliotekę – inwestycji wykonanych w ramach rozbudowy istniejącej szkoły i dofinansowanych z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. Do rozpoczęcia planowanej inwestycji, na którą społeczność szkolna oraz mieszkańcy gminy Czastary czekali od kilkunastu lat, przymierzano się od dawna. Dopiero w 2021 podjęto decyzję o rozbudowie szkoły.

Na zaproszenie Wójta Gminy Czastary Pana Dariusza Rejmana oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach Pani Jolanty Siwik przybyło wielu gości, a wśród nich m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Paweł Rychlik, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z Siedzibą w Sieradzu – Pan Cezariusz Mostowski, Starosta Powiatu Wieruszowskiego – Pan Stefan Pietras, Przewodniczący Rady Gminy Czastary – Pan Marek Dudka, Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czastarach – Ksiądz Kanonik – Marek Olszewski, Skarbnik Gminy – Pani Anna Olejniczak, Sekretarz Gminy – Pani Bożena Bak, dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych z terenu Gminy Czastary, radni Gminy Czastary, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Czastary, pracownicy Urzędu Gminy, rodzice, uczniowie, wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru.

Po powitaniu wszystkich gości przedstawiono krótką historię całej inwestycji. Następnie Pan Wójt w ciepłych słowach podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak ważnego obiektu. Wyrazy uznania zarówno w stronę Pana Wójta, Pani Dyrektor władz samorządowych oraz wszystkich zaangażowanych w realizację inwestycji popłynęły zaś od przybyłych gości.

W dalszej części uroczystości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia obiektu. Uroczystość otwarcia nowego budynku nowej Szkoły Podstawowej w Czastarach zakończyły specjalnie na tą okazję przygotowane występy najmłodszych uczniów uczących się w tejże szkole.

Po zakończonej części oficjalnej wszyscy uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć nowo powstały budynek zwiedzając jego liczne pomieszczenia.

Dzień ten pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej, jako wydarzenie, które potwierdziło, że marzenia stają się rzeczywistością.

Nowy budynek ma 700 m2 powierzchni użytkowej i jest obiektem dwukondygnacyjnym. Na parterze utworzono kuchnię ze stołówkę i pełną paletą magazynów, na I piętrze utworzono bibliotekę oraz część świetlicową. Dla osób niepełnosprawnych zamontowano w klatce schodowej platformę dla wózków inwalidzkich. Z istniejącym kompleksem zabudowań szkoły – nowy budynek jest połączony pobudowanym łącznikiem, w którym zaprojektowano dodatkowo węzły sanitarne, magazyn sprzętu sportowego oraz pomieszczenie porządkowe. Łączny koszt budowy nowego budynku SP w Czastarach wyniósł 2.802,962,45 zł, z czego 1.400.000, zł. Pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
12851757