< >
Tradycja
i nowoczesność

Kniatowy

Sołtys - Ewa Zimoch 

SOŁECTWO KNIATOWY    Liczba mieszkańców sołectwa: 323

RADA SOŁECKA:
Członek Rady Sołeckiej    Andrzej Dworak 
Członek Rady Sołeckiej    Jan Ryng
Członek Rady Sołeckiej    Mirosława Rzeźnicka
Członek Rady Sołeckiej    Danuta Zając 

Gdyby nie było Kniatów może nie było by Czastar. A to dlaczego zapytacie :). Kniatowy najstarsza wieś w Gminie Czastary, pierwsze wzmianki pisane pochodzą z roku 1294. Właścicielami miejscowości przez pewien czas byli rycerze rabusie. Najsłynniejszym z nich był Mikołaj Dudel,którego zła sława sięgała daleko poza Ziemię Wieluńską. Byli rycerze rabusie którzy grasowali po okolicznych traktach i drogach,musieli być i strażnicy dróg. Od tych strażników z języka czeskiego wywodzi się nazwa Czastary. Nazwa wsi Kniatowy pochodzi prawdopodobnie  od  intensywnie kwitnących kaczeńców na bardzo podmokłych terenach miejscowości. Sytuacja ta uległa zmianie po przeprowadzonych melioracjach. W chwili obecnej pozostały tylko ślady po bardzo licznych stawach i mokradłach.

„ Bardzo urokliwe miejsce pozostałości po stawach dworskich „ Przez wieki Kniatowy były małą wsią szlachecką z dworem i kilkoma domami służby dworskiej. Dwór znajdował się w miejscu gdzie obecnie znajdują się zabudowania po byłej leśniczówce

Była leśniczówka wraz z pozostałościami parku dworskiego. Tu były początki Kniatów .W skład sołectwa wchodzi i druga miejscowość Stępna. Nazwa miejscowości pochodzi od zajazdu który się tu znajdował. Pierwotna nazwa to Wstepno, następnie jeszcze na mapach z lat 30 XX w. miejscowość nosi nazwę Stępno. Od początku swego istnienia miejscowość ta jest związana z Kniatowami i dworem tu się znajdującym. Obie miejscowości w swej historii miały wzloty i upadki. Wsie nawiedzały zarazy i wojny. Zaraza pustoszyła Kniatowy w roku 1564,1830, 1848. W roku 1863 wybucha Powstanie Styczniowe. Chłopi z Kniatów i Stępnej wraz z dziedzicem ruszają do powstania. Za udział w powstaniu folwark Kniatowy zostaje odebrany prawowitemu  właścicielowi i przekazany jako nagroda za stłumienie powstania generałowi Kołczakow. Oczywiście nowy właściciel mieszka w Rosji, a ziemia jest dzierżawiona. Od tej właśnie chwili powstają Kniatowy w obecnej formie i miejscu. W 1921 folwark zostaje rozparcelowany, przybywa mieszkańców, wieś rozbudowuje się do ponad 100 numerów domów..Okres 20 lecia między wojennego to prawdziwy rozkwit miejscowości. Działa tu Strzelec PSL „Wici”, działa chór i kółko teatralne. Kniatowy są przedstawiane jako wzór rozwoju wsi. Miejscowość odwiedzają liczni redaktorzy gazet nawet z Warszawy. W wojnie Polsko-bolszewickiej bierze udział mieszkaniec Kniatów Longin Ryng. Rośnie kultura, dobrobyt i dostatek.

„Murowany dom z 1929 r . Jest to jeden z pierwszych murowanych domów w gminie „

Ten tak wzorowy rozkwit przerywa wybuch II wojny światowej. W nocy z 1 na 2 września w rejonie leśniczówki odpoczywają żołnierze BON Wieluń , którzy kilka  godzin wcześniej stoczyli bitwę pod Krajanką. W walkach o Polskę ginie żołnierz WP mieszkaniec Kniatów Józef Słoma. Następuje ponury czas okupacji. Wielu mieszkańców zostaje wysiedlonych na ich miejsce przybywają osadnicy Niemieccy. Stępnej przypada rola „rezerwatu „ taniej siły roboczej. Narasta terror i prześladowania w ich wyniku giną mieszkańcy :Cierkosz Mateusz,Ryng Wiktoria Krzemiński Ignacy, a dziesiątki innych wywiezionych zostaje do niewolniczej pracy. Jednak nie słabnie opór powstają Bataliony Chłopskie. Ich dowódca na cały okręg Wieluński zostaje mieszkaniec Kniatów por. rezerwy Stanisław Dera pseudonim „Stasic „.

„Dom w którym mieszkał Stanisław Dera „

W dniu 6 października 1944 r. na pole należące obecnie do Pana Jacka Krawczyka upada pocisk V-2 powodując ogromny wybuch. „ Miejsce upadku rakiety V- 2. Jeszcze dzisiaj widać zarys leja „

III Rzesza przegrywa wojnę ,18 stycznia 1945 roku wkracza armia czerwona. W okresie PRL  w początkowej fazie następuje dalszy rozwój wsi. Działa tu Szkoła, sklep, Klub Prasa Książka Ruch, powstaje też kółko i spółdzielnia rolnicza.

„Budynek po byłej Spółdzielni Rolniczej „Jednak na skutek odpływu młodzieży do miast, wieś pustoszeje. W chwili obecnej ten trend został powstrzymany, przybywa nowych mieszkańców. Sołectwo rozwija się i pięknieje.

 

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
12887696