< >
Tradycja
i nowoczesność

Druki do pobrania

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie

Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Formularz zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Zgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym
Zgłoszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym

Powrót za zagranicy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
Wniosek zgloszenie pobytu czasowego
Wniosek zgloszenie pobytu stalego
Wyjazd za granice
Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgloszenie wymeldowania z pobytu stalego
Wniosek o udostępnienie danych


Deklaracja do wpisania wyborcy do rejestru wyborców
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wniosek o zaswiadczenie o stanie cywilnym

Podatki lokalne i opłata skarbowa

Referat Infrastruktury Techniczny i Ochrony Środowiska

Podział nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Wydzierżawienie nieruchomości
Przedłużanie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
Rezygnacja z umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu wieczystego użytkowania
Zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowiskoPrzywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym
Wydawanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny (umieszczenie – pozostawienie urządzenia obcego w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót)
Deklaracja o wysosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej
Wzór oświadczenia
Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
WNIOSEKO SFINANSOWANIE WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Oświadczenie o niezaleganiu

Formularz-A budynki-mieszkalne
Formularz-B budynki-niemieszkalne

 

Wycinka drzew

Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu
Wzór wniosku o wydanie kopii protokołu oględzin
Wzór PELNOMOCNICTWA

Planowanie przestrzenne

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wstępnej informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie wychowawcze

Pomoc społeczna

Wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

Referat Administracyjno-Organizacyjny, Oświaty i Zarządzania Kryzysowego​

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy
Druk oświadczenia majątkowego wojta skarbnika sekretarza
Informacja dotycząca zasad przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis
Oświadczemie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
Zgloszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz alkoholu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu 2018

 

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
12886974