< >
Tradycja
i nowoczesność

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem

sprzedaży

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Pobierz)

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (w przypadku zlokalizowania punktu sprzedaży w budynku wielorodzinnym mieszkalnym),

- decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.


Opłaty:

a) wnoszona przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia):

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,

- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

b) wnoszona przez przedsiębiorcę, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy
( wyliczana na podstawie oświadczenia składanego do 31.01 każdego roku ):

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w kwot wnoszą opłatę określoną w pkt a).

Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja  i 30 września danego roku kalendarzowego.

2. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Pobierz)

- kserokopia aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydanego na punkt
  sprzedaży,

- zgoda organizatora imprezy lub dokument potwierdzający własność do lokalu.
 

Opłaty:

- 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,

- 175,00 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu. 

Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni. 


Opłat należy dokonywać na poniższy nr rachunku bankowego:

RBS Lututów o/Czastary
69 9256 0004 3900 0101 2000 0030

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
12799582