< >
Tradycja
i nowoczesność

Roczny Program Współpracy

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Czastary z dnia 11 października 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Zarządzenie Nr 330/2023 WÓJTA GMINY CZASTARY
z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

 

Formularz zgłaszania opinii do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zarządzenie nr 278/2023 Wójta Gminy Czastary z dnia 9 luty 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadania publicznego na rok 2023.

UCHWAŁA Nr XXXIII/238/2022
Rady Gminy Czastary
z dnia 22 listopada 2022 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Czastary z dnia 11 października 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Zarządzenie Nr 245/2022 WÓJTA GMINY CZASTARY
z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Zarządzenie Nr 198/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Czastary w 2022 roku.

 

Zarządzenie Nr 197/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Czastary.

Zarządzenie nr 190/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022.

 

Zarządzenie Nr 189/2022 Wójta Gminy Czastary z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

 

UCHWAŁA Nr XXIV/180/2021
Rady Gminy Czastary
z dnia
30 listopada 2021 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego P
rogramu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 157/2021
WÓJTA GMINY CZASTARY
z dnia 11 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

  OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Czastary
z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2022 rok”

 

Zarządzenie Nr 136/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Czastary w 2021 r.

Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Czastary z dnia 22 marca 2021 roku

Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Czastary z dnia 10 marca 2021 roku

Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Czastary z dnia 10 marca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/141/2021 Rady Gminy Czastary z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

UCHWAŁA Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Czastary z dnia 19 listopada 2020 roku
 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

UCHWAŁA Nr IX/64/2019 Rady Gminy Czastary z dnia 28 listopada 2019 roku
 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Czastary z dnia 07 października 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Zarządzenie Nr 96/2020

Wójta Gminy Czastary z dnia 07 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Załączniki

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
12887883