< >
Tradycja
i nowoczesność

Ochotnicza Straż Pożarna

INFORMACJA NA  TEMAT  OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH  Z  TERENU         GMINY   CZASTARY

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, do zadań własnych gminy należą również sprawy ochrony przeciwpożarowej. Do realizacji ochrony przeciwpożarowej zostały utworzone Ochotnicze Straże Pożarne, które funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej określa statut. Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych ponosi Gmina. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i samochodów, oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich strażaków i kierowców samochodów przywilejowanych. Jednostka samorządu terytorialnego może przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej kieruje Zarząd w ilości od 5 do 9 członków /w zależności jaki jest stan członków w danej OSP/, wybrany przez walne zebranie na okres 5 lat. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Naczelnika, Skarbnika i Gospodarza. Prezes reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu, natomiast Naczelnik kieruje jednostką w zakresie operacyjno-technicznym. Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkowie OSP dzielą się na:

członków czynnych,
członków wspierających,
członków honorowych,
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewcząt,
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopców,

Stan członków na terenie gminy wynosi - 318
członków czynnych  217,
w tym mężczyzn -  191, kobiet – 26,
członków wspierających  - 51,
członków honorowych  - 26,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: 
2 drużyny dziewcząt  – 20 osób,
4 drużyny chłopców  - 47 osoby,

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
2. Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
3. Prowadzenie działań ratowniczych.

Wyposażenie w sprzęt w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia się następująco:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Czastarach posiada:

samochód MAN GBA z beczką o pojemności 3.500 litrów wody, zbiornik ze środkiem pianotwórczym, autopompa, działko wodne, maszt oświetleniowy – rok produkcji 2013.
samochód JELCZ 004 z beczką 6.000 litrów wody, ze zbiornikiem na środek pianotwórczy, autopompa, działko wodne i szybkie natarcie  -  rok produkcji 1989,
samochód FORD ESCORT operacyjny, rok produkcji 1999 / otrzymany z Komendy  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie/,
motopompę pływająca NIAGARA,
motopompę PO-3,
motopompę PO-5 -2 szt,
pompę szlamową – 2 szt,
6 kpl aparatów powietrznych,
6 szt czujników bezruchu,
3 kpl radiostacji samochodowych,
3 radiostacje przenośne,
przenośny maszt oświetleniowy,
3 agregaty prądotwórcze,
3 piły spalinowe do drzewa,
piłę do betonu i metalu,
wentylator oddymiający,
urządzenie hydrauliczne „LUKAS”,
defibrylator,
sprężarkę do pompowania powietrza w Jelczu,
prostownik z rozruchem,
torbę medyczną z deską,
zestaw PSP R 1 /zestaw do unieruchamiania rannego – deska + szyny Kramera/,
parawan czerwony,
kurtyna wodna,
rękawice strażackie ognioodporne,
węże ssawne,
węże tłoczne,
umundurowanie bojowe strażaka,
kurtki przeciwdeszczowe,
kominiarki
prądownice i podstawowy sprzęt potrzebny do akcji gaśniczych,

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Parcicach posiada:

samochód bojowy STAR 266 GBM z beczką 3.000 litrów wody,
radiostację samochodową,
radiostację przenośną,
motopompę pływającą NIAGARA zakupioną w 2001 roku,
motopompę PO 5  zakupioną w 2005 roku,
podstawowy sprzęt gaśniczy i umundurowanie bojowe strażaka, które w miarę możliwości wymieniane jest na nowe,


3. Ochotnicza Straż Pożarna w Krajance posiada:
samochód STAR  266 z beczką 2.500 litrów wody, autopompą, działko wodne, szybkie natarcie – rok produkcji podwozia 1987, nadwozia – 2003r.
radiostacje samochodową,
motopompę PO 3 R,
pilarkę spalinową do drzewa,
podstawowy sprzęt do akcji gaśniczych.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Walichnowskich posiada:

samochód pożarniczy GLM-8  - Renault Master r. produkcji 2008, 
motopompę PO 5 R, 
podstawowy sprzęt do akcji gaśniczych.

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach posiada:

samochód pożarniczy GLM-8 Żuk przekazany z OSP Kąty Walichnowskie, 
motopompę PO 3 R, 
podstawowe wyposażenie do akcji gaśniczych,
      

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie posiada:

samochód operacyjny Polonez, 
podstawowy sprzęt do akcji gaśniczych i umundurowanie.

We wszystkich jednostkach OSP są przeszkolone osoby, które obsługują motopompy i odpowiadają za ich sprawność. Natomiast w jednostkach OSP posiadających samochody, wytypowani są  kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Czastary – 10 kierowców,
Parcice – 3 kierowców,
Krajanka – 6 kierowców,
Przywory – 1 kierowca.

Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze: Jednostka OSP Czastary włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i ma obowiązek wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych poza teren gminy, na wezwanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Od stycznia 2016 roku jednostka OSP Czastary jest przewidziana do realizacji zadań z podstawowego zakresu ratownictwa technicznego oraz chemiczno – ekologicznego. Jednym z głównych warunków realizacji powyższych zadań jest doposażenie jednostki OSP przez Urząd Gminy w odpowiedni sprzęt i środki techniczne. Zaopatrzenie terenu gminy w wodę do gaszenia pożarów jest dobre. Wszystkie wsie za wyjątkiem ul. Brzeziny w Parcicach są zwodociągowane i posiadają hydranty przeciwpożarowe, które mogą być użyte bezpośrednio do akcji gaśniczych lub do tankowania samochodów pożarniczych. Urząd Gminy co roku przyznaje środki finansowe z budżetu na ochronę przeciwpożarową. Środki te przeznaczone są na paliwo, oleje, naprawę sprzętu i samochodów, zakup części zamiennych i nowego sprzętu, umundurowanie bojowe strażaków, badania okresowe strażaków i ubezpieczenie, badania kierowców, ubezpieczenie i przeglądy samochodów, opłatę za energię elektryczną, ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. 

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
12887706