< >
Tradycja
i nowoczesność

Telefony alarmowe


999: Pogotowie http://www.pcm-nzoz-wieruszow.pl/r_medyczne.html
998: Straż Pożarna http://www.pspwieruszow.pl/ 
997: Policja http://www.wieruszow.policja.gov.pl/
62 78 41 689: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne - Przedsiębiorstwo Komunalne S.A w Wieruszowie 
992: Pogotowie Gazowe
995: Komenda Główna Policji http://www.policja.pl/ , http://bip.kgp.policja.gov.pl/
22 601 36 57; Centralne Biuro Śledcze Policji http://cbsp.policja.pl/
996: Centrum Antyterrorystyczne (ABW) http://www.abw.gov.pl
988: Telefon Zaufania
62 78 13 910 wew.910: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wieruszowie (Budynek Starostwa Powiatowego w Wieruszowie pok.55)
62 78 41 091: Pogotowie Energetyczne - posterunek w Wieruszowie
62 78 22 636: Rejon energetyczny Kępno http://www.energa-operator.pl/index.xml 
62 78 36 062, tel. kom 691 732 024 -  biuro : Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie http://www.pzdwieruszow.pl/ 
62 78 31 994:  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie  www.bip-pinb.powiat-wieruszowski.pl
62 78 45 500, 62 78 45 502: Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie http://www.pcm-nzoz-wieruszow.pl/
62 78 31 995: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wieruszowie http://wieruszow.pcpr.info/
62 78 41 295: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie http://ppp.powiat-wieruszowski.pl/
62 78 41 553, fax. (62) 78 41 149 Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie http://www.pup.wieruszow.pl
62 78 32 051  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oddział w Wieruszowie http://www.arimr.gov.pl 
62 78 31 990  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie http://www.pis.lodz.pl/wieruszow/aktualnosci.html
62 78 41 123  Inspekcja Weterynaryjna - oddział w Wieruszowie  http://piw-sieradz.pl/
62 78 41 334  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi oddział w Wieruszowie http://piorin.gov.pl/ld-struktura/ld-ot/
62 78 31 961  Urząd Skarbowy w Wieruszowie http://www.bip.izbaskarbowa.lodz.pl/974
Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta, na przykład: 22 – 997 - aby połączyć się z posterunkiem policji w Warszawie. W budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi. 

Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), ponieważ ogólny numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach. 

SERWIS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
12887708